• تمامی اطلاعات شخصی‌ مربوط به کاربران که در سایت سیاوود وارد می‌شود در فایل‌های محرمانه حفظ می‌شود.
  • اطلاعاتی‌ که توسط کاربران در اختیار سیاوود قرار گرفته است برای بررسی‌‌های آماری به کار برده می‌شود.
  • به کمک این اطلاعات، سیاوود می‌تواند محصولات خود را مطابق با سلیقه و نیازهای مشتریان طراحی‌ کند.
  • اطلاعات شخصی‌ ارائه شده از طرف کاربران فقط برای پاسخ به سؤالات ایشان و یا پرداختن به سفارش‌های ایشان استفاده خواهد شد.
  • در صورت تمایل در موقعیت‌های مختلف از طرف سیاوود ایمیل برای کاربران ارسال می‌گردد.
  • این ایمیل‌ها شامل جدید‌ترین محصولات سیاوود و یا پیشنهادهای ویژه خرید هستند.
  • این ایمیل‌ها فقط بنابه درخواست شخصی‌ هر شخص ارسال خواهد شد و سیاوود به هیچ وجه اقدام به ارسال ایمیل ناخواسته نخواهد کرد.