۱۳۵۹

تاسیس شرکت برای پوشاک

۱۳۶۹

گشترش فضای تولید

۱۳۷۴

آغاز صادرات لباس به آلمان و فرانسه

۱۳۷۵

پیشرو در تولید البسه نوزادی و کودک

۱۳۷۷

کسب عنوان بهترین صادرکننده در بخش منسوجات و چرم

۱۳۷۹

آغاز صادرات به ایتالیا

۱۳۸۱

راه اندازی بخش چاپ، گلدوزی و شستشو

۱۳۹۰

کسب عنوان بهترین صادرکننده در بخش منسوجات و چرم برای دومین بار

۱۳۹۲

شروع برند سیاوود