1359

تاسیس شرکت برای پوشاک

1369

گشترش فضای تولید

1374

آغاز صادرات لباس به آلمان و فرانسه

1375

پیشرو در تولید البسه نوزادی و کودک

1377

کسب عنوان بهترین صادرکننده در بخش منسوجات و چرم

1379

آغاز صادرات به ایتالیا

1381

راه اندازی بخش چاپ، گلدوزی و شستشو

1390

کسب عنوان بهترین صادرکننده در بخش منسوجات و چرم برای دومین بار

1392

شروع برند سیاوود