حقوق مربوط به وب سایت

تمامی حقوق مربوط به همه متن‌ها، تصویرها، علائم و نشانه‌های تجاری، گرافیک، صدا، فیلم، نرم افزار، سورس کد و غیره که در این وب سایت استفاده شده متعلق به سیاوود است.

استفاده از محتوا

هرگونه استفاده تجاری از این محتوا بدون اجازه این شرکت ممنوع است.

صحت اطلاعات

سیاوود درستی‌ و کامل بودن اطلاعات این سایت را تضمین می‌کند.

توافق بر مفاد ذکر شده

در صورت استفاده از سایت به طور ضمنی ‌ فرض می‌شود که شما با مفاد ذکر شده موافق هستید.